آموزشی

آموزش ابتدایی

با سلام اولیای محترم لطفا با کنترل کردن مشق و آدینه وتمرینات فرزندتان به او نشان دهید که به تلاش او اهمیت می دهید و از او بخواهید برای انجام کارش زمان گذاشته و به این وسیله مدیریت زمان و برنامه ریزی را از ابتدای سال به او بیاموزید . با تشکر
+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۳ساعت 18:47  توسط عبدانی  | 

تبریک سال تحصیلی 94-93

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام شهریور ۱۳۹۳ساعت 17:5  توسط عبدانی  | 

آرشیو

باسلام اولیای محترم برای استفاده از سوالات ماه های قبل به ارشیو در سمت راست راجعه فرمایید. با تشکر

 

 

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم آبان ۱۳۹۲ساعت 16:32  توسط عبدانی  | 

سوال ریاضی

 

سلام عزیزان تلاشگرخدا قوت!

سوال ها ی زیر را با دقت بخوان وپاسخ درست را علا مت بزن.

 

1-با سه رقم 2و3و7 چند عدد فرد  دو رقمی غیر تکراری می توان نوشت؟

(1)-سه تا

(2)-چهار تا

(3)-شش تا

(4)دوتا

 

                                                                                               

 

2-هر دایره

 

الف- تعداد خیلی زیاد ضلع وقطر دارد.

ب-ضلع وقطر ندارد.

پ-یک ضلع وتعداد زیادی قطر دارد.

ت-ضلع ندارد وتعداد زیادی قطردارد.

 

3-کدام گزینه درست است؟

 

هر مستطیل می تواند یک مربع هم باشد.

هر مثلث 4 ضلع دارد.

هر مستطیلی که اندازه ی طول وعرض آن هم اندازه باشد مربع است.

هر مثلث سه قطر دارد. 

 

4- کدام مورد درست است؟ 

در مستطیل تعدادضلع ها کم تر از تعداد قطر ها است.

قطرهای لوری  می تواند مساوی هم باشد.

4 پنج تا می شود 9تا.

با 100 یکی نمی توان 10 ده تایی درست کرد.

 

5-کتابی 180 ضفحه دارد.احمد در شب اول49 صفحه و

در شب دوم 13 ضفحه کم تر از شب اول خواند.

احمد چند ضفحه خوانده وچند ضفحه نخوانده است؟

 

احمد 62صفحه خوانده و118 صفحه نخوانده است.

احمد36 صفحه خوانده و144 صفحه نخوانده است.

احمد 58 ضفحه خوانده و122 صفحه نخوانده است.

احمد 85 صفحه خوانده و95 صفحه نخوانده است.

 

6-باقی مانده   (82-301)چند است؟

 

(1)-291

(2)-219

(3)-383

(4)-912

7-اختلاف دوعدد69و678می شود

-774

-690

-960

-609

8-مجموع ارقام 684می شود

الف-41

ب-10+8

پ-18

ت-(ب وپ)

9-حاصل جمع سه عدد108 است اگردو عدد27و46باشد عددسوم چنداست؟

-19

-73

-53

-35

10-سن اکبر14 سال وسن برادرش 26 سال است .مجموع سن آن ها 3سال قبل چندسال بوده است؟

-37سال

-34سال

-40سال

-43سال

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 22:1  توسط عبدانی  | 

جدول

جدول را کامل کن.

  • افقی

 1-بزرگ ترین عدد سه رقمی که دو رقم آن(0و1)باشد.

 2-اولین کلمه ای که از بین کلمه های (فیل –فهمیده –فارسی ) به  ترتیب حروف الفبا نوشته می شود.

 3-مخالف شیرین-خاکی که در سفال گری استفاده می شود.

 4-بخش آخر کلمه ی ناراحت-به جای (او) هم می گویند.

 5-مایه ی حیات.

 6-آهنی که مال من است.

 عمودی

  1-با( بینا)( نا بینا) می شود.

 2-تعداد روز های هفته-من (با-و) پدرم به مسجد رفتم.     

 3-نیکو کار

 4-چند درخت.

 5-اگر آن را بر عکس کنی به معنی طرف است.

 6-آن ها (امروز-دیروز )به مسافرت رفتند.

 7- سن احمد6 سال وبرادرش 16 سال است. مجموع سن آن ها 4 سال دیگر چند سال می شود؟

                                                

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 
         
 
 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 14:43  توسط عبدانی  | 

در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.
*ای خدای.......،ازتویاری می خواهم تادر........موفق شوم.
*من یار مهربانم                        داناوخوش........
گویم......فراوان                       با........بی زبانم
*مسجدخانه ی.......،در مسجدمی توانیم.......خوب وبزرگ.......بدهیم ودر مراسم ........شرکت کنیم.
*خرس کوچولو فهمیدکه ..........در دست های ..........زندگی.......وباید.....از غذا ........دست هایش را...........
*چوپان که مرد ..........و........... بود هرروز شیر .............را می دوشیدوبه خانه ی ........گوسفندان .........یک روز باران.......باریدو.......بزرگی به راه .......وهمه ی گوسفندان را باخود .......
*........،نوشا به.......برگشت ودید همه از......و......... کوشا حرف می زنند.به .....فرورفت،پدرش شعری از ...........برایش.......
توانا بود هر ... دانا....                                         .......دل .......برنا.....
*چه خیابان های ..........!چه رفت و......... مرتبی!این .......و.......... را در خیابان ها .........راهنمایی و............ ایجاد ........... است.
*این دانش آموزان ..............وسخت کوش را ......مهربان ودانا ..........داده است واین دوستان خوب وچیزهای زیبا را......مهربان ................
*پرچم یرای هر کشور نشانه ی..........و............آن است .
*جشن نوروز ........شادابی ما می شودومارا برای .....و ....... وساختن ایرانی ......و آباد ........ می کند.


+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 14:40  توسط عبدانی  | 

سوال ریاضی

باسه کارت رقم(5و3و0)بزرگتر ین وکوچک ترین عددسه رقمی رابنویس.

حالا اختلاف آن دوعددراپیداکن .(باراه حل وشکل)

دوست دارم حاصل جمع آن دوعددراهم باراه حل وشکل پیداکنی.

حالابه بزرگترین عدد289 رااضافه کن.(باراه حل ورسم شکل).

باکوچک ترین وبزرگ ترین عدددونامساوی بنویس ونامساوی هار ابخوان وبنویس.

درکوچک ترین عددکدام رقم ارزش بیش تری دارد.

درکوچک ترین عددبزرگ ترین رقم کدام است؟

بایکی ازراه حل ها یک مساله بنویس وآن راراحل کن.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 14:38  توسط عبدانی  | 

تمرین ریاضی فروردین94 د

1-فاصله ی خانه ی علی تامدرسه 176 متر است .اوهرروز چندمترراطی می کند؟ در سه روز چندمتر؟

2-آرزو می گوید اگر پدرم 6 تومان به من بدهد 700 ریال پول خواهم داشت.اوچندتومان داشته است؟

3-درباغی 3ردیف د رخت های سیب وآلبالوکاشته اند.اگر درهرردیف 48 درخت آلبالوو35 درخت سیب باشد. دراین باغ چند درخت سیب است؟ تعدادکدام درخت ها بیشتراست؟چندتا؟

 

4-2هفته و3 روز چندروز است؟

5- ماه فروردین ودی چند روز است؟

6-رضا7بسته ی صدتایی و17 بسته ی ده تایی و27 یکی مداد رنگی رادرمغازه دید.او چند مداد رنگی درمغازه دیده است؟ (راه حل هم ازراه کشید ن دوجدول انجام شود،هم ازراه جمع )

7-درعدد597 بزرگ ترین رقم کدام است ؟درچه مرتبه ای است؟کدام رقم ارزش بیش تری دارد؟ 8-کسر3قسمت از 8قسمت مساوی رابنویس. (بارسم شکل)

9-نقطه ی3واحدکامل و2 قسمت از 3قسمت مساوی را روی محور اعداد مشخّص کن.(بارسم شکل)

10-خواهرحمید کتاب داستانی خرید او درشب اول 23 صفحه ودرشب دوم 5 صفحه کم تر ازشب اول خواند . اوچندصفحه خوانده است؟ اگر 34صفحه ازکتاب رانخوانده باشد،کتاب اوچندصفحه داشته است؟ سوال ها

رابادقّت حل کن.سپس پدریا مادرعزیزکنترل کنند. اگراشکالی داشتی دررفع آن تلاش کن..

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 14:36  توسط عبدانی  | 

زندگی مورچه ها

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 14:30  توسط عبدانی  | 

سوال ریاضی

 

سلام عزیزان تلاشگرخدا قوت!

سوال ها ی زیر را با دقت بخوان وپاسخ درست را علا مت بزن.

 

1-با سه رقم 2و3و7 چند عدد فرد  دو رقمی غیر تکراری می توان نوشت؟

(1)-سه تا

(2)-چهار تا

(3)-شش تا

(4)دوتا

 

                                                                                               

 

2-هر دایره

 

الف- تعداد خیلی زیاد ضلع وقطر دارد.

ب-ضلع وقطر ندارد.

پ-یک ضلع وتعداد زیادی قطر دارد.

ت-ضلع ندارد وتعداد زیادی قطردارد.

 

3-کدام گزینه درست است؟

 

هر مستطیل می تواند یک مربع هم باشد.

هر مثلث 4 ضلع دارد.

هر مستطیلی که اندازه ی طول وعرض آن هم اندازه باشد مربع است.

هر مثلث سه قطر دارد. 

 

4- کدام مورد درست است؟ 

در مستطیل تعدادضلع ها کم تر از تعداد قطر ها است.

قطرهای لوری  می تواند مساوی هم باشد.

4 پنج تا می شود 9تا.

با 100 یکی نمی توان 10 ده تایی درست کرد.

 

5-کتابی 180 ضفحه دارد.احمد در شب اول49 صفحه و

در شب دوم 13 ضفحه کم تر از شب اول خواند.

احمد چند ضفحه خوانده وچند ضفحه نخوانده است؟

 

احمد 62صفحه خوانده و118 صفحه نخوانده است.

احمد36 صفحه خوانده و144 صفحه نخوانده است.

احمد 58 ضفحه خوانده و122 صفحه نخوانده است.

احمد 85 صفحه خوانده و95 صفحه نخوانده است.

 

6-باقی مانده   (82-301)چند است؟

 

(1)-291

(2)-219

(3)-383

(4)-912

7-اختلاف دوعدد69و678می شود

-774

-690

-960

-609

8-مجموع ارقام 684می شود

الف-41

ب-10+8

پ-18

ت-(ب وپ)

9-حاصل جمع سه عدد108 است اگردو عدد27و46باشد عددسوم چنداست؟

-19

-73

-53

-35

10-سن اکبر14 سال وسن برادرش 26 سال است .مجموع سن آن ها 3سال قبل چندسال بوده است؟

-37سال

-34سال

-40سال

-43سال

 

 

       

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 14:28  توسط عبدانی  | 

مطالب قدیمی‌تر